agenda
 • za, 24 02 2018 - zo, 04 03 2018 | 

  Voorjaarsvakantie

 • za, 24 02 2018 - zo, 04 03 2018 | 

  Voorjaarsvakantie

 • za, 24 02 2018 - zo, 04 03 2018 | 

  Voorjaarsvakantie

 • za, 24 02 2018 - zo, 04 03 2018 | 

  Voorjaarsvakantie
schoolraad

Wat is de SchoolRaad (SR)?

De SR is een afvaardiging van ouders van wie er kinderen op de Fontein zitten. De SR heeft een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De leden worden in principe voor een periode van vier jaar gekozen. Daarna kan de termijn 2 keer met 2 jaar worden verlengd. Vacatures binnen de SR worden kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief en/of e-mail.

De SR vergadert maandelijks, daarnaast zijn er ook overleggen vanuit de commissies. Bij de vergaderingen is ook altijd iemand van het management team (MT) van school aanwezig, dit is momenteel Karin Plugge. De vergaderingen van de SR en de medezeggenschapsraad (MR) zijn weliswaar afzonderlijk, maar vinden een aantal keer per jaar op hetzelfde moment en locatie plaats, zodat er gelegenheid is om zaken af te stemmen.

Als u meer wilt weten over de SR kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met de voorzitter Marnel Hofstra. Als u de recente versie van het jaarverslag van de SR wilt nalezen, dan kunt u dat  hier downloaden.

Wat doet de SR?

De SR heeft een 3-tal hoofdfuncties:

 • Uitvoering van activiteiten in commissies
  • De SR ondersteunt de school – in praktische zin – in de organisatie en uitvoering van diverse schoolbrede activiteiten en is onderverdeeld in verschillende commissies:
   • Luizencommissie (coördineert de luizencontroles die na iedere schoolvakantie plaatsvinden)
   • Contactouders (is aanspreekpunt voor en begeleidt de contactouders)
   • Decocommissie (zet zich gedurende het jaar in voor aankleding van de school)
   • Sintcommissie (organisatie Sinterklaasfeest samen met de leerkrachten)
   • Kerstcommissie (organisatie kerstviering samen met de leerkrachten)
   • Paascommissie (organisatie paasviering samen met de leerkrachten)
   • PR commissie (verzorgt onder meer de stukjes vanuit de SR voor in de nieuwsbrief)
   • Ouderavond commissie (verzorgt af en toe een informatieve ouderavond i.o.m. of samen met school/leerkrachten)
   • Infotheek (verzorgt het reilen en zeilen van de infotheek)
  • Naast activiteiten vanuit de commissies, geeft de SR ook bij andere activiteiten ondersteuning, bijvoorbeeld bij het afscheid van groep 8 en bij de schoolfotograaf.
 • Ouderbijdrage
  • De SR int jaarlijks de ouderbijdrage. De penningmeester van de SR stelt samen met het MT van school en met goedkeuring van de MR de begroting op, waarin aangegeven wordt waar de ouderbijdrage en de bijdrage van het bestuur van Scope aan besteed wordt. Tevens beheert de penningmeester dit geld, maakt de betreffende financiële overzichten en toetst of binnen begroting wordt gehandeld.
 • Klankbord
  • De SR heeft, als vertegenwoordiging van ouders, ook een klankbordfunctie voor het MT van school en de MR. Daarnaast kan zij zaken die algemeen leven onder de ouders bespreekbaar maken.

Samenstelling SR en bereikbaarheid

sr-de-fontein-2016-2017

 

 

vlnr achter: Marnel Hofstra, Mirella de Geus, Nicole van Gent, Marlies Oosterom, Chantal Verkade

vlnr voor: Monique Captein, Angélique Ooms, Martine Hulshof, Daphne de Jong

U treft regelmatig een bijdrage van de SR aan in de nieuwsbrief van De Fontein die u via de mail ontvangt. De SR kan ook contact opnemen met de contactouders van de groepen zodra een beroep op ouders gedaan moet worden. U heeft ook zelf de mogelijkheid om zich bij een van de SR-leden op te geven voor de mailinglist, waardoor u rechtstreeks een bericht van de SR ontvangt om te helpen bij één van de activiteiten.

U bent van harte uitgenodigd om uw ideeën en/of vragen aan ons kenbaar te maken door één van ons aan te spreken op het schoolplein of door een e-mail te sturen, de e-mailadressen kunt u terugvinden in de schoolgids.

De Fontein
De Oude Wereld 52
2408 JV Alphen a/d Rijn
T 0172 - 424 825
defontein@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders