Skip to main content

Verlof en schoolverzuim

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf dat moment mogen ouders of verzorgers hun kind niet ongeoorloofd thuis houden.

Vrijstelling van de leerplicht

Soms kan een kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Ook zijn er mogelijkheden om vrijstelling te krijgen wanneer één van de ouders/verzorgers vanwege de speciale aard van het beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen. 

  • Dit mag slechts éénmaal per jaar toegekend worden voor ten hoogste 10 dagen.
  • Met speciale aard van het beroep wordt bedoeld dat het gaat om een overmachtsituatie en dat het werk een andere oplossing onmogelijk maakt.
  • Er is geen mogelijkheid in de zomervakantie of tijdens de kerstvakantie 2 weken op vakantie te gaan.

Aanvragen

Het aanvragen van vrijstelling gebeurt via een aanvraagformulier dat ingeleverd kan worden bij de directie van de school. Let op: aanvragen dienen formeel 8 weken vóór de eerste verlofdag schriftelijk te worden ingediend.